“การเป็นนัก HR ที่ดี ควรที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?”

     ในบทความนี้ เป็นบทความที่จะกล่าวถึงการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรให้มีประสิทธิภาพหรือที่เราเรียกว่า VARK ซึ่งจะมี 4 รูปแบบในการเรียนรู้ ตามลักษณะนิสัยพื้นฐานการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล โดยแบ่งออกได้ ดังนี้

  1. Visual (เรียนรู้ผ่านการมองเห็น) สไตล์ที่แสดงผ่านความรู้สึก สีหน้า ท่าทาง และเป็นคนที่สามารถสังเกตคนอื่น ๆ ได้เก่ง รวมถึงเรียนรู้ได้ดีผ่านการชมนิทรรศการ ดูหนัง หรือภาพยนต์ต่าง ๆ และที่สำคัญเป็นคนที่ถนัดในการใช้ Mind Map สามารถมองเห็นภาพรวม หรือสามารถลำดับเหตุการณ์ขั้นตอนต่าง ๆ ได้ ซึ่งสไตล์ของกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะชอบอ่านหนังสือที่มีภาพและสี สรุปเป็น Map หรือเป็นกราฟต่าง ๆ ได้ดี
  2. Auditory (เรียนรู้ผ่านการฟัง) สไตล์ที่แสดงออกผ่านการฟัง เป็นคนที่ชอบพูด และสามารถที่จะฟังคนอื่นพูดได้อย่างเข้าใจง่าย ๆ จับใจความได้ง่าย โดยไม่ต้องมีภาพก็ได้ สไตล์การเรียนรู้ได้ดีของกลุ่มคนเหล่านี้ คือ การฟังเพลง การฟังพอดแคสต์ การดูภาพยนตร์ต่าง ๆ และการอัดเสียงตัวเองแล้วฟังเสียงตัวเองไปด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการที่จะฝึกพูด ฟัง ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
  3. Read / Write (เรียนรู้ผ่านการอ่าน/เขียน) สไตล์ที่แสดงออกผ่านการอ่านและการเขียน ทำความเข้าใจได้ง่ายผ่าน การจดบันทึกอยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้และจดจำประโยคภาษาอังกฤษได้ง่ายด้วยการลงมือเขียนใส่ในกระดาษ รวมถึงการเป็นคนที่ชอบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ มากมาย และ Recap การจดบันทึกของตนเอง เพื่อทำให้เข้าใจง่ายและจดจำได้ง่ายขึ้น
  4. Kinesthetic (เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ) สไตล์ที่แสดงออกผ่านการลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ
    ชอบทดลองในสถานที่จริง สนุกกับการทดลอง เรียนรู้แบบ Face to face การเล่นบทบาทสมมติ และการแสดงออก

     จาก 4 รูปแบบในการเรียนรู้เราจะพบว่าเมื่อเราทราบถึงสไตล์การเรียนรู้ของตนเอง

     แล้วก็จะทำให้เราได้พบถึงการฝึกภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นนั้นเองว่าเราจะต้องใช้รูปแบบการฝึกแบบใด เพื่อที่จะให้เราจำได้และก็เข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งการเรียนรู้เหล่านี้ก็จะติดตัวเราไปตลอด และที่สำคัญสไตล์การเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ทั้ง 4 รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกันได้เสมอ

Open windows to the world, unlock doors to opportunity
เปิดโอกาสใหม่สู่ความสำเร็จที่ดีกว่า

หมวดหมู่
Effecttive Communication
English Solutions
English Workshop
Learn How to Learn