CORPORATE​ ENGLISH SOLUTIONS

สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

  • แก้ปัญหาการอบรมภาษาอังกฤษในองค์กร
  • เครื่องมือการเรียนรู้ ที่ออกแบบพิเศษ
  • เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์
  • สร้างทัศนคติที่ดี รู้วิธีเรียน นำไปใช้ได้จริง
  • รับประกันความพึงพอใจการอบรมมากกว่า 90%

ช่วยให้ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้

     “มั่นใจ อย่างมืออาชีพ”

Speaking Space

แตกต่างและสร้างสรรค์

เราเข้าใจปัญหา อุปสรรค และความกดดันในการเรียนภาษาอังกฤษ
เราจึงพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ แนวสร้างสรรค์ สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ
เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างเป็นตัวเอง เป็นธรรมชาติ และ
ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

English Solutions

pic1
ปัญหาการจัดอบรม
ขององค์กร

พนักงานกลัวการเข้าอบรม
พนักงานเข้าอบรมไม่ครบ
ผลประเมินต่ำกว่าเกณฑ์
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
ขาดแผนพัฒนาต่อเนื่อง

pic2
ออกแบบหลักสูตร
เฉพาะองค์กร

Workshopหลักสูตรเข้มข้น
Video Self-learning
ได้ผลลัพธ์ ตรงความต้องการ
เน้นลงมือฝึกปฏิบัติ
นำไปใช้ในการทำงาน
สื่อสารแบบมืออาชีพ

pic3
รูปแบบการเรียนรู้
แตกต่างและสร้างสรรค์

สร้างแรงบันดาลใจและ
ทัศนคติที่ดี ผ่านประสบการณ์ฝึก
ภาษาอังกฤษเชิงบวก
สอนวิธีการเรียน (How)
ตั้งจุดมุ่งหมาย (Why)
เรียนรู้ต่อยอดได้ด้วยตนเอง

pic4
ดําเนินการโดย
ทีมงานมืออาชีพ

วิทยากรแนวใหม่
สอนเข้าใจง่าย ไม่กดดัน
โค้ชการเรียนภาษา
แนะนำการฝึกภาษาอังกฤษ
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เข้าใจปัญหา จัดอบรมครบวงจร

The Alive! Appraoch

Courses

Learning Environment

เวิร์คช็อป Special Talk & English Environment
ให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เวิร์คช็อป How special is the teaching in our classroom!
พูดภาษาอังกฤษแท้จริงไม่ยาก แค่ปลดล็อคตัวเอง

Testimonials

ทำให้เรากล้าที่จะพูด มั่นใจมากขึ้น ทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือมีพื้นฐานภาษาอังกฤษแค่ไหน เราก็สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
คุณโรส
บริหารบุคลากร
ทำให้เรากล้าที่จะพูด มั่นใจมากขึ้น ทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือมีพื้นฐานภาษาอังกฤษแค่ไหน เราก็สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
คุณปุ้ม
วิศวกรอาวุโส
ครั้งนี้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษครั้งสุดท้ายแน่ๆ เราต้องเก่งในครั้งนี้แน่นอน
คุณตู่
ที่ปรึกษาอาวุโสด้านเทคโนโลยียุคใหม่

S-Space

เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กระชับ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที

Instructor Team

Our Partners