จากบทความการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพคืออะไร ของ Dr. Albert Mehrabian (1967) พบว่าการสื่อสารด้วยน้ำเสียง (Tone of voice) เป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ที่มาจากน้ำเสียง การใช้เสียง ไม่ว่าจะเป็นการทอดเสียงเร็วช้า การพูดเร็วสั้น กระชับ การทำเสียงสูงต่ำ การยืดระยะเสียง เป็นสไตล์ที่เราสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกได้จากการที่ฟังคนพูดภาษาอังกฤษเยอะ ๆ

          อยากที่จะลองเชิญชวนนัก HR ได้ลองฝึก Tone of voice ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะต้องได้ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารกับเพื่อร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติ ยกตัวอย่างเช่น

 1. Show interest การใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความน่าสนใจ  
 2. That’s interesting!.
 3. Whant a wonderful idea!.
 4. Wow, the sounds amazing!.
 5. Show surprise การใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความประหลาดใจ
 6. Wow!.
 7. Really?.
 8. No Way!.
 9. Praise การใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงการชื่นชม
 10. Nice Work!.
 11. Fantastic job!.
 12. You are on targent!.
 13. Show sympathy การใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
 14. That’s so sad.
 15. Oh, I am sorry to hear that.
 16. I know how it feels.
 17. Show support การใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงการให้กำลังใจ
 18. I am on your side.
 19. No Problem. We’ll deal with it.
 20. If you need any help, let me know.

Open windows to the world, unlock doors to opportunity
เปิดโอกาสใหม่สู่ความสำเร็จที่ดีกว่า

หมวดหมู่
Effecttive Communication
English Solutions
English Workshop
Learn How to Learn