ภาษาอังกฤษสำหรับงานทรัพยากรบุคคล English for HR

Categories: English for HR series
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับงานทรัพยากรบุคคล (English for HR) “ได้รับการออกแบบมาเพื่อสอนวลีและประโยคที่จำเป็นในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ การสร้างปฏิสัมพันธ์ การประสานงาน งานจัดอบรม และอื่นๆ โดยเน้นให้ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม สร้างความมั่นใจ และนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

What Will You Learn?

  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ
  • อธิบาย ให้คำแนะนำ เสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้กระชับ ตรงประเด็น ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
  • ศัพท์ วลี และประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานทรัพยากรบุคคล

Course Content

Pre-test

  • Pre-test: English for HR

Welcoming new staff

Meeting fellow co-workers

Company rules and protocol

Job benefits

Employee development

Career path

Employee relations

Recruitment

Employee feedback

Guidance counseling

Bonus Video

Post-test

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet