ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (English for Everyday)

Categories: General English
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (English for Everyday) เน้นการพัฒนาทักษะการสนทนาในที่ทำงานและในชีวิตประจำวัน ปรับพื้นฐานการฟังพูด การใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม การออกเสียงให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสนทนากับชาวต่างชาติ และนำความรู้ เทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้ในแต่ละสถานการณ์

“Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษและพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกัน ที่มีลีลาการสอนสนุกสนาน เข้าใจง่าย มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมามากกว่า 16 ปี เป็นวิทยากรอบรมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ

What Will You Learn?

  • พัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
  • ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
  • เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Course Content

Pre-test

  • Pre-test: English for Everyday

Meet and greet

Expressing feelings

Asking for directions

Telling time

Going shopping

Asking for help

Giving advice

Small talk

Past experience

Future plans

Post-test

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet