ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน Business Function for Communication

Categories: Business English
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

“ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Business Function for Communication)” ออกแบบมาเพื่อสอน การใช้วลีภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ในสำนักงาน เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้วลีภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมืออาชีพ บทเรียนได้รับการออกแบบจากบทสนทนาในสถานการณ์การทำงานจริง มีตัวอย่างรูปประโยคสนทนาหลากหลายตามสถานการณ์จริง

“Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษและพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกัน ที่มีลีลาการสอนสนุกสนาน เข้าใจง่าย มีประสบการณ์การสอนมากว่า 16 ปี เป็นวิทยากรอบรมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ

What Will You Learn?

  • ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในที่ทำงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมหรือนำเสนอได้ด้วยความมั่นใจ
  • ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานได้อย่างมืออาชีพ

Course Content

Pre-test

  • Pre-test: English for Interviews

Introductions

Social English

Meetings

Business Correspondence

Telephoning

Making Presentations

Process Management

Negotiating

Reports

Making requests

Post-test

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet