AAT: English for Meeting

Categories: AAT
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมอย่างมืออาชีพ (English for Meeting)” จึงได้รับการออกแบบเพื่อสอนวลีภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าร่วมประชุม บทเรียนถูกออกแบบมาเพื่อสอนวิธีการวางแผนการประชุมในรูปแบบของภาษาอังกฤษตลอดทั้งหลักสูตร

“Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษและพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกัน ที่มีลีลาการสอนสนุกสนาน เข้าใจง่าย มีประสบการณ์การสอนมากว่า 16 ปี เป็นวิทยากรอบรมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ

What Will You Learn?

  • ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
  • ฝึกฝนการกล่าวเปิด การถามตอบระหว่างประชุม การสรุป และปิดการประชุม
  • เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารในการประชุมเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ

Course Content

Pre-test

  • Pre-test: English for Meeting

Introducing Yourself

Introducing Others

Setting the Agenda

Defining Action Points

How to Interrupt Politely

Asking Questions

Introducing Your Topic

Making Conclusions

Answering Questions

Wrapping Up

Post-test

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet