ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้านการตลาดทางโทรศัพท์ English for Telemarketing

Categories: English for careers
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้านการตลาดทางโทรศัพท์ (English for Telemarketing)” จึงได้รับการออกแบบเพื่อสอนวลีภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์สำหรับการขายผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ บทเรียนถูกออกแบบมาเพื่อสอนวิธีการทำการตลาดและขายสินค้าหรือบริการในรูปแบบของภาษาอังกฤษตลอดทั้งหลักสูตร

“Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษและพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกัน ที่มีลีลาการสอนสนุกสนาน เข้าใจง่าย มีประสบการณ์การสอนมากว่า 16 ปี เป็นวิทยากรอบรมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ

What Will You Learn?

  • ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
  • ฝึกฝนการแนะนำสินค้าหรือบริการ
  • ฝึกฝนการถามและตอบคำถาม รวมถึงการโน้มน้าวใจลูกค้า
  • เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ

Course Content

Pre-test

  • Pre-test: English for Telemarketing

Greeting the Customer

Introduce Product and Service

Special Offer

Price Negotiation

Closing the Deal

Phone Phrasal Verbs

Handling Questions

Phone Problems

Customer Follow-Up

Telephone Lingo

Post-test

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet