ภาษาอังกฤษสำหรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล English for HR Managers

Categories: English for HR series
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (English for HR Managers)” ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน ในการสื่อสารภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการติดต่อสนทนากับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์สรรหาบุคลากรใหม่ การเปิด-ปิดการสนทนา การนำเสนอโครงการและแผนงาน

What Will You Learn?

  • พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมืออาชีพ
  • เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ
  • เรียนรู้คำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ในการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Course Content

Opening interview

  • การเปิดสัมภาษณ์
    09:53
  • Worksheet: Opening interview
    00:00

Interview questions

Closing interview

Small talk openers

Continue the conversation

Conversation closers

Company profile

Presentation tips

HR projects

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet