แบบประเมินระดับความสามารถ

ให้ตอบแบบสอบถามโดยเลือกระดับความสามารถที่มีในปัจจุบันจากจำนวน 30 ข้อ
โดยเลือก 5 สำหรับพูดได้คล่อง 4, 3, 2, 1 และ 0 สำหรับพูดไม่ได้ ตามลำดับ1. สามารถใช้คำทักทายและบอกลาเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

2. สามารถพูดแนะนำตนเองหรือแนะนำผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษได้

3. ฟังและเข้าใจจำนวนตัวเลข ราคา เบอร์โทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษได้

4. สามารถพูดแสดงความรู้สึกขอบคุณหรือขอโทษด้วยภาษาอังกฤษได้

5. สามารถพูดแนะนำสถานที่ต่างๆ ที่คุ้นเคย หรือแผนกต่างๆ ในสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษได้

6. สามารถเล่าเรื่องส่วนตัว ความสนใจส่วนตัวให้ชาวต่างชาติฟังเป็นภาษาอังกฤษได้

7. ฟังและเข้าใจเนื้อหาสิ่งที่ชาวต่างชาติสอบถามตนเองเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้

8. สามารถพูดเพื่อเสนอตัวเข้าช่วยเหลือชาวต่างชาติ เช่น ช่วยบอกทางเป็นภาษาอังกฤษได้

9. สามารถเล่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้คำเชื่อมได้

10. สามารถบอกวิธีเดินทางมายังสถานที่ที่ท่านอยู่เป็นภาษาอังกฤษได้

11. สามารถบอกกำหนดการหรือการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายเป็นภาษาอังกฤษได้

12. เมื่อฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจสามารถถามกลับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจได้

13. สามารถพูดร้องขอความช่วยเหลือจากชาวต่างชาติได้ เช่น ขอทาง หรือขอให้ลงนามอนุมัติเอกสาร

14. ฟังและเข้าใจคำสั่งหรือการปฏิบัติงานจากเจ้าผู้บังคับบัญชาเป็นภาษาอังกฤษได้

15. สามารถพูดขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เช่น ขอลาหยุด เป็นภาษาอังกฤษได้

16. สามารถพูดปฏิเสธการไหว้วานเป็นภาษาอังกฤษได้

17. เมื่อไม่รู้คำศัพท์หรือสำนวนที่อยากจะพูด สามารถเปลี่ยนวิธีพูดหรือใช้คำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงแทนได้

18. สามารถพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษได้

19. สามารถอธิบายรายละเอียดงานที่ตนรับผิดชอบเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้

20. สามารถรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นภาษาอังกฤษได้

21. สามารถพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นภาษาอังกฤษได้

22. ฟังและเข้าใจการอธิบายขั้นตอนในการทำงานที่เป็นภาษาอังกฤษได้

23. สามารถเป็นล่ามระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติง่ายๆ ได้ เช่น บอกทาง แนะนำสถานที่ หรือสอบถามความพึงพอใจลูกค้า

24. สามารถพูดแสดงความไม่พอใจหรือเรื่องร้องทุกข์เป็นภาษาอังกฤษได้

25. สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการพูดภาษาอังกฤษของตนเองให้เหมาะสมกับสถานภาพของคู่สนทนาหรือสถานการณ์ได้

26. ฟังและเข้าใจเนื้อหาของการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้

27. สามารถพูดนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้

28. ฟังและเข้าใจการอภิปรายหรือการหารือที่พูดเป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมได้

29. ฟังและเข้าใจสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เป็นทางการ เช่นงานเลี้ยงในบริษัทได้

30. สามารถพูดสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษได้